Samfällighetens mark regelverk

Regler för trädfällning och röjning av sly samt byggnation i nära anslutning till allmänning

PRIVAT MARK
Det är aldrig tillåtet att på eget bevåg fälla träd eller ta ner buskage på någon annans egendom utan att ha hämtat in en uttalad tillåtelse från den som äger marken. Det är ett lagbrott som är förbundet med skadestånd. För er egen skull, se alltid till att ha ett godkännande från mark/tomtägaren.

SAMFÄLLIGHETENS MARK/ALLMÄNNINGAR
Samma lagar gäller för föreningens mark. Det betyder att en medlem som på eget bevåg tar ned träd, buskage eller likande kan denna komma att bli polisanmäld för skadegörelse, samt bli skadeståndsskyldig. Beloppet beror på hur stor skada som gjorts och eventuellt värde av träden.

Det är dock tillåtet att röja sly gränsande mot egen tomt på allmänningen utan att fråga styrelsen. Är det ett stort område som ni vill avverka, skall styrelsen rådfrågas. Kom alltid överens med grannen om att ni kommer nära varandras tomtgränser.
Större träd går oftast bra att ta ner om det finns rimliga skäl och grannarna är överens. Styrelsen skall alltid kontaktas i dessa fall. Vid oenighet avgör styrelsen.

STRANDSKYDDAT OMRÅDE
För strandskyddat område gäller andra bestämmelser där måste kommunen ge tillstånd för nertagning av träd. Kontakta alltid styrelsen vid dessa tillfällen.

BYGGNATION
För byggnation av ej bygglovspliktig byggnad som ex.friggebod gäller regeln minst 4,5 m från tomtgräns. Om detaljplanen medger att man kan bygga närmare så måste man alltid ha närmsta grannes skriftliga medgivande. För samfällighetens mark är det styrelsen och i vissa fall kommunen som skall godkänna byggnation beroende på hur marken är klassad.Ett gott råd är att alltid rådgöra med kommunen då man vill bygga friggebod närmare tomtgräns än 4,5 m